SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

Information om SLMF

SVENSK LUNGMEDICINSK FÖRENING

Föreningens mål
Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) är sammanslutning av läkare och andra personer med sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom lungmedicinen eller med särskilt intresse för denna specialitet. Föreningen utgör Svenska läkaresällskapets (SLS) sektion för lungmedicin och utgör samtidigt specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.

Enligt stadgar antagna 1980 är föreningens ändamål 

”att främja lungmedicinens utveckling genom anordnande av föredrag, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, fackliga och sjukvårds- organisatoriska frågor. Föreningen skall arbeta för en god vidare- och efterutbildning"

Föreningen har även, såsom sektion inom SLS, att avge yttranden och förslag på remisser från läkarsällskapet och såsom specialitetsförening inom läkarförbundet avge yttranden på remisser därifrån. Föreningens målsättning är således att bevaka den lungmedicinska specialiteten inom utbildning, vetenskap, fackliga- och sjukvårdsfrågor samt att verka för ett ökat intresse för densamma.

Information om föreningen finns på SLMF hemsida (www.slmf.se) som uppdateras kontinuerligt. Föreningens webmaster, som också ingår i styrelsen ansvarar för hemsidan. Föreningen utger, tillsammans med Svensk Förening för Allergologi, tidskriften Lung- & Allergiforum som utkommer med fyra nummer per år. Redaktören, som ingår i styrelsen, ansvarar för innehållet. Ordföranden i SLMF är ansvarig utgivare för Lung- & Allergiforum.

Grundutbildning
Föreningens målsättning är att se till att innehållet i grundutbildningen motsvarar gällande kriterier för basal lungmedicinsk kunskap och föreningen har utarbetat en gemensam målbeskrivning för grundutbildningen i lungmedicin. Detta dokument finns på hemsidan. 

Specialitetsutbildning
SLMF skall arbeta för att utbildningen till lungmedicinare håller en god kvalitet och att utbildningsmålen hålls aktuella. Föreningens uppgift är att sammanställa målbeskrivningar utifrån gällande specialitetsindelning, som regelbundet revideras. Föreningen definierar således krav för att uppnå specialistkompetens i lungsjukdomar. SLMF erbjuder regelbundet specialistexamen i lungmedicin och verkar för att alla nyblivna specialister skall avlägga denna examen. Styrelsen ansvarar för att utbildningsarbetet fortskrider och det leds av den utbildningsansvarige. Föreningen representeras i flera europeiska sammanslutningar där utbildningsfrågor hanteras, med avsikt att bevaka och också driva viktiga utbildningsaspekter i ett europeiskt perspektiv. En adjungerad medlem av styrelsen ansvarar för de internationella kontakterna. 

Fortutbildning
Föreningen anordnar årligen Svenska Lungkongressen (SLK), ett SLMF arrangemang. I anslutning till SLK avhålls en fortbildningsdag med aktuellt tema som bestämts av styrelsen i samarbeten med organiserande klinik. Industrin kan deltaga med utställningar och även sponsra mötet. Svenska Lungkongressen samordnas vanligen med Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF). Vid Medicinska Riksstämman deltar föreningen med postersession och fria föredrag samt oftast med ett eller flera symposier med inriktning bedömda ha ett stort kliniskt intresse. 

SLMF kan arrangera möten tillsammans med andra aktörer exempelvis läkemedelsindustrin, om detta samarbete bedöms ha intresse för föreningens medlemmar. Huruvida SLMF skall vara medarrangör till utbildningsaktiviteter sponsrade av industrin avgörs av styrelsen.

Lungmedicinsk vetenskap
Föreningen stödjer kliniska vetenskapliga studier vilka bedöms ha särskilt intresse för lungmedicinen i Sverige. Föreningen prioriterar studier där flera lungmedicinska centra deltar, i första hand projekt som har svårt att finna stöd hos de stora fonderna. Föreningens vetenskapliga sekreterare har ansvar för att initiera och planera studierna tillsammans med SLMF vetenskapliga kommitte (VK)(se nedan). Föreningen ansvarar för det vetenskapliga programmet vid Medicinska Riksstämman, ibland i samarbete med andra sektioner och SLMF kan utdela stipendier för bästa presentationer. Föreningen kan också bedriva annan stipendieverksamhet i samarbete med läkemedelsindustrin.

Fackliga frågor
SLMF bevakar fackliga frågor främst genom att avge yttranden på remisser från läkarförbundet samt bevakar läkarförbundets mötesaktivitet. Övergripande fackliga frågor som väcks av medlemmarna kan föras vidare till läkarförbundet av föreningens styrelse. Vid årsmötet avsätts tid för särskilda fackliga frågor.

Sjukvårdsfrågor
För att befrämja samarbete mellan landets lungmedicinska enheter finns den  Lungmedicinska chefgruppen. Denna grupp är ett diskussionsforum för lungsjukvårdens verksamhetschefer. Inom vetenskapliga kommitténs ram bevakar man utfallen av vissa kvalitetsregister vilka förutom att ha ett rent vetenskapligt intresse även gagnar kvalitetsutvecklingen inom lungsjukvården.

Föreningens organisation

Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande och en tillträdande eller avgående ordförande. Övriga styrelseposter är vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, samt tre ytterligare medlemmar varav en yngre ledamot. Ordföranden väljs vartannat för totalt fyra års mandatperiod. Första året fungerar ordföranden som blivande ordförande, varefter kommande två år som ordförande och sista året som avgående ordförande. Övriga medlemmars mandattid är två år, med möjlighet till förlängning. Till styrelsen är även en representant för internationella relationer adjungerad. Till styrelsen kan knytas oberoende arbetsgrupper, vars uppgifter kan vara att bevaka specifika lungmedicinska frågor. Dessa arbetsgrupper skall regelbundet rapportera till styrelsen.

Styrelsens sammanträder cirka en gång per månad i form av telefonsammanträde. Dessutom anordnas en gång per år tvådagars styrelseinternat samt ett plenummöte omfattande 1.5 dagar. 

Vetenskapliga kommitten (VK)
VK består av huvudsakligen av ämnesföreträdare/akademiska företrädare vid landets universitet och leds av en ordförande. VK är SLMFs vetenskaplige sekreterares rådgivande organ. VKs ordförande väljs inom gruppen. Nominering av ledamöter till VK föreslås skall beslutas av SLMF styrelse. Under VK kan ett flertal arbetsgrupper organiseras. 

Lungmedicinska chefsgruppen
Chefsgruppen är fristående från SLMF och arbetar på eget uppdrag. Lungmedicinska chefsgruppen utgör ett diskussionsforum för lungmedicinska verksamhetschefer. Lungmedicinska chefsgruppen utser en sammankallande med en mandatperiod på 2 år. SLMF styrelse bör ha en adjungerad medlem i chefgruppen för att underlätta samordning t ex i fortbildningsfrågor. Chefsgruppen sammanträder en gång årligen.

Arkivgruppen
Arkivgruppen har bildats för att tillgodose att historiskt material kan bevaras och komma medlemmarna tillgodo exempelvis genom att läggas ut på hemsidan. Arkivgruppen är fristående från SLMF men kan adjungeras till styrelsemöten.