SLMF

Välkommen till slmf.se

Dessa sidor är till för Svensk lungmedicinsk förenings medlemmar och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetar du inom sjukvården?

Nej Ja

Jag intygar att jag är den enda användaren av denna dataenhet och tillåter även att cookies sparas på enheten.
Läs mer om cookies

1990 Gunnar Dahlström

Som sekreterare i Sanatorieläkarföreningen arbetade han för samverkan med Tuberkulosläkarföreningen. Undersökte BCG-vaccinerade och icke-vaccinerade värnpliktiga och påvisade skyddseffekt av vaccinet. Etablerade modern lungklinik i Uppsala. Ledde studier om astma och om andningsvikt vid KOL. Ledde postgraduate-kurser om lungsjukdomar. Ledamot i Nationalföreningens vetenskapliga kommitté, styrelseledamot i Nationalföreningen och i Oscar II:s Jubileumsfond. Hedersledamot i Internationella Tuberkulosunionen. Blev dekanus i medicinska fakulteten innan hanblev professor i lungmedicin! Ledande i etikfrågor i Svenska Läkarsällskapet.